មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមសត្វប្រកប ដោយចីរភាព.pptx
ទំហំ៖ 4.24 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-10-17ប្រភេទជា៖ pptxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កសិកម្ម
ផ្សាយដោយ៖ សាមួន សាម៉ាន់
ចែករំលែក   1187 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ