មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Management Information System.pdf
ទំហំ៖ 2.36 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-10-05ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ DY CHANDOEUN
ការពិពណនា៖ Learn Information technology(IT)
ចែករំលែក   2364 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ