មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Ubuntu Training Final .pdf
ទំហំ៖ 3.72 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-08-10ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ DY CHANDOEUN
ចែករំលែក   1440 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ