មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Pre Eaxam 1 - MIS.docx
ទំហំ៖ 40.86KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-08-07ប្រភេទជា៖ docxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Computer Science
ផ្សាយដោយ៖ ច័ន្ទណារ៉ា ឌី
ការពិពណនា៖ Management Information System
ចែករំលែក   391 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ