មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  CV.pdf
ទំហំ៖ 1.88 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-07-06ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ DY CHANDOEUN
ការពិពណនា៖ CV for input the job
ចែករំលែក   2013 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ