មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  រឿងខ្មោច.ppsx
ទំហំ៖ 4.73 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-05-30ប្រភេទជា៖ ppsxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​រឿងខ្មោច
ផ្សាយដោយ៖ វង ទង
ការពិពណនា៖ ហាមអ្នកខ្សោយបេះដូច download យកទៅមើល!
ចែករំលែក   1222 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ