មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  picture 2013 (5).jpg
ទំហំ៖ 673.67KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-09-25ប្រភេទជា៖ jpgមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ឌីសាញ
ផ្សាយដោយ៖ លីម ម៉េងលាង
ការពិពណនា៖ picture 2013
ឯកសារជារូបភាព៖
ចែករំលែក   833 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ