មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ការវិភាគប្រព័ន្ធទិន្នន័យ.doc
ទំហំ៖ 9.22 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-09-01ប្រភេទជា៖ docមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ យុទ្ធសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ កែវ ឆោមរិទ្ធ
ការពិពណនា៖ មុខវិជ្ជានេះសំរាប់ធ្វើការវិភាគទៅលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ
ចែករំលែក   2094 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ