មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  វិភាគគំរោងប្រព័ន្ធកម្មវិធីកុំព្យួទ័រ.pdf
ទំហំ៖ 528.84KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-19ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ បច្ចេកវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ គង់ តូ
ការពិពណនា៖ មេរៀននេះបង្ហាញថា មុននឹងបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យួទ័រ តើត្រូវគិតទៅចំណុចអ្វីខ្លះ?
ចែករំលែក   2051 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ