មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Basic of IT.pdf
ទំហំ៖ 8.51 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-14ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ គាំ សំអុល
ការពិពណនា៖ document of IT
ចែករំលែក   1772 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ