មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Guide to Writing Resumes, CVs And Cover Letters.pdf
ទំហំ៖ 571.40KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-01ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ិម វណ្ណដេ
ចែករំលែក   570 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ