មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ការណែនាំឱ្យស្គាល់កុំព្យួទ័រ.pdf
ទំហំ៖ 2.47 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-06-19ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ បច្ចេកវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ គង់ តូ
ការពិពណនា៖ ឯកសារនេះនឹងណែនាំលោកឱ្យស្គាល់ពីកុំព្យួទ័រ និងតួនាទីរបស់គ្រឿងកុំព្យួទ័រនិមួយៗ ។ វាពិតជាមានប្រយោជន៍ដល់អ្កកគ្រប់គ្នា ជាពិេសេសនិស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានផ្នែកអាយធី
ចែករំលែក   2056 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ