មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  គណិតវិទ្យា.jpg
ទំហំ៖ 434.67KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-05-03ប្រភេទជា៖ jpgមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ គណិតវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ លឹម ផល្គុន
ឯកសារជារូបភាព៖
ចែករំលែក   634 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ